Regulamin konkursu

 
 
 

Infolinia: +421 917 961 386 (Pon - Pt 7:00 - 16:00)

 
 
Przebój dnia
12.12.2019Do końca zostaje jeszcze
 
 
 
Wprowadzenie > Regulamin konkursu > Regulamin konkursu
 

Regulamin konkursu

“Súťaž o nákupnú poukážku v hodnote 50 EUR”
(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: afg.sk, s.r.o.
Sídlo: Javorová 32/451, 958 04 Partizánske - Veľké Bielice, Slovenská republika
IČO: 36249955
DIČ: 2021678626
Zapísaný v registri: 8. júla 2002, Trnava, odd. Sro, vl.č.13570/T
Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 25.7.2019 do 02.8.2019. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.


Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každá osoba, ktorá má vek nad 18 rokov.


Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže uskutočnil nákup na stránke
www.afg.sk, a to v hodnote vyššej ako 100 € a použil kód SUTAZ. Zároveň tento nákup musí byť
uskutočnený v dátume od 25.07.2019 do 02.08.2019.


Výhra

Nákupná poukážka na nákup v e-shope www.afg.sk v hodnote 50 EUR. Hodnota objednávky musí byť
nad 50 EUR.
Poukážka je uplatniteľná do 31.12.2019


Určenie víťaza a oznámenie výhry

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne
prihlásených účastníkov dňa 16.08.2019. Oznámenie o víťazovi súťaže bude
zverejnené na Facebook profile AFG.SK. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním
uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem
výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.


Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode
nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
Ochrana osobných údajov
https://www.afg.sk/ochrana-osobnych-udajov/


Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť
Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto
záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom
sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom
inak spojená.

V Bratislave, dňa 25.07.2019

 

...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pełna (Desktop) wersja