Konkurs

 
 
 

Infolinia: +421 917 961 386 (Pon - Pt 7:00 - 16:00)

 
 
Przebój dnia
12.12.2019Do końca zostaje jeszcze
 
 
 
Wprowadzenie > Konkurs
 
Súťaž

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY
 
1.      Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť afg.sk,s.r.o., so sídlom Javorová 32/451 Partizánske - Veľké Bielice, IČO: 36249955, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 1357/T (ďalej len „usporiadateľ“).

2. Trvanie súťaže

Súťaž „Jarná súťaž o terče a lapač brokov“ je časovo limitovaná a prebieha v dňoch od 04.03.2019 do 31.03.2019 vrátane. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže.

3. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s plnou spôsobilosťou na právne úkony v rámci SR, ktorá súhlasí s podmienkami súťaže a počas trvania súťaže pridala do súťažného príspevku komentár kde spomenula osobu s ktorou by si rada na terč cvične zastrieľala. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Všetci Súťažiaci, ktorí počas trvania súťaže pridajú komentár pod príspevok so svojou trofejou ktorá spĺňa podmienky súťaže,  budú automaticky zaradení do žrebovania.

4. Ceny

Usporiadateľ súťaže odovzdá jednému výhercovi nasledujúcu cenu:
• 1x lapač brokov CO2/S 14x14 cm a balenie 50ks terčov 14x14 cm. (Ďalej len Cena) Cena bude vyžrebovaná naraz zo všetkých súťažiacich po ukončení súťaže. Vyplatenie výhry v hotovosti nie je možné.

5. Žrebovanie, vyhlásenie výhercov a informovanie výhercov a prevzatie výhry

Žrebovanie súťaže sa uskutoční dňa 01.04.2019 a bude prebiehať pod dohľadom 2 osôb určených Usporiadateľom. Žrebovanie je uskutočnené softwarom, ktorý je na to určený, to znamená náhodne vyberá Výhercu z databázy všetkých Súťažiacich. Výherca bude o výhre informovaný písomne prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Výhercovia budú zverejnení aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook na Facebookovej stránke Usporiadateľa v rozsahu krstné meno výhercu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané Ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru Cien. Výhercovi bude Cena odovzdaná spôsobom, ktorý si dohodne Usporiadateľ s Výhercom po jeho kontaktovaní prostredníctvom správy. V prípade, že bude výhra zaslaná poštou, usporiadateľ nezodpovedá za straty alebo poškodenie spôsobené Slovenskou poštou. Usporiadateľ hradí dopravu iba v rámci SR. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník. Náhradník je vyžrebovaný ihneď po tom, čo Usporiadateľ zistil, že výherca neprejavil súhlas s nadobudnutím výhry, vzdal sa výhry, odoprel súhlas, resp. nesplnil inú podmienku podľa týchto pravidiel, a to obdobným spôsobom ako pri prvom žrebovaní Víťaza. Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava ďalší náhradník vyžrebovaný rovnakým spôsobom ako ten predchádzajúci a tak ďalej.

6. Záverečné ustanovenia

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ zverejní na internetovej stránke AFG.sk alebo Facebookovej stránke AFG SK. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ zverejní na internetovej stránke AFG.sk. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu Ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas spravovať sa týmito podmienkami súťaže.
 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

 

  • Základné ustanovenia
 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4. bod 7. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť afg.sk, s.r.o., IČO: 36249955 so sídlom Javorová 32/451 Partizánske - Veľké Bielice (ďalej len:"správca").
2. Kontaktné údaje správcu sú:
• adresa: Javorová 32/451 Partizánske - Veľké Bielice
• email: info@afg.sk
• telefón: +421 38 749 9230
3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 
  • Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:
 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe vášho zapojenia do súťaže „Jarná súťaž o terče a lapač brokov“ organizovanej prostredníctvom komentáru na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „Súťaž“).
2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
 
  • Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:
 Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
1. Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst.
 
2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
2. Účelom spracovania osobných údajov je:
Zapojenie do Súťaže; pri prihlásení do Súťaže sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné zapojenie sa do súťaže (meno, priezvisko) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre možnosť zapojenia do Súťaže.
 3. Zo strany správcu prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR v súvislosti s použitím údajov na marketingové účely. S takýmto spracovaním poskytujete svoj výslovný súhlas.
  • Doba uchovávania údajov
 1. Správca uchováva osobné údaje:
▪ po dobu nevyhnutnú k uskutočneniu súťaže, vyžrebovaniu výhercov, kontaktovaniu výhercov a odovzdaniu výhier, spravidla nie dlhšie ako tri mesiace po uskutočnení žrebovania výhercov.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.
 
  • Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
podieľajúce sa na dodaní výhry a komunikácií s výhercami
zaisťujúce chod Súťaže a súťažnej aplikácie
zaisťujúce marketingové služby
2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.
 
  • Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
▪ právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
▪ právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
▪ právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
▪ právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
 
▪ právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
▪ právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I. týchto podmienok.
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 
  • Podmienky zabezpečenia osobných údajov
1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.
 
  • Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním súťažného komentára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.
 
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 04.03.2019.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pełna (Desktop) wersja