Warunki handlowe JGS

 
 
 

Infolinia: +421 917 961 386 (Pon - Pt 7:00 - 16:00)

 
 
Przebój dnia
15.02.2020Do końca zostaje jeszcze
 
 
Reklamné okno
 
 
 
Wprowadzenie > Warunki handlowe JGS
 
Ważne informacje
 
 

Warunki handlowe JGS NOVA, s.r.o.

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE JGS NOVA, S.R.O.

 spółka handlowa JGS NOVA, sp. z o.o., Na louži 939/5, 101 00 Praha 10, Republika Czeska

Regon: 24816043, NIP EU: CZ24816043

spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze w sekcji C, sygn. 176 897 do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajduje się w Internecie pod adresem www.afg.sk w ramach umowy o współpracy z dnia 4 czerwca 2015 s AFG.

Sprzedaż towarów JGS NOVA, sp. z o.o., w sklepie Internetowym pod adresem www.afg.sk na podstawie umowy o współpracy z dnia 04 czerwca 2015 podlega prawom Republiki Czeskiej i podlega wolnej sprzedaży od 18 lat. W przypadku dostawy towarów za granicę zachęcamy klientów do weryfikacji możliwości kupowania i przechowywania towarów w danym kraju.

1. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

1.1. Niniejsze warunki handlowe (dalej tylko „Warunki”) spółki handlowej JGS NOVA, sp. z o.o., Na louži 939/5, 101 00 Praha 10, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 24816043, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym w sekcji C, sygn. 176897 (dalej tylko „Sprzedający”) regulują wzajemne prawa i obowiązki wynikające w związku z lub na podstawie umowy zakupu ( „Umowa Zakupu”) zawartej pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną lub prawną (dalej „nabywca”) za pośrednictwem sklepu Internetowego sprzedawcy. Sklep internetowy jest obsługiwany przez sprzedającego w Internecie pod adresem www.afg.sk poprzez interfejs WWW (zwanej dalej „interfejs sklepu internetowego”).

1.2. Warunki handlowe stanowią integralną część umowy sprzedaży.

1.3. Sprzedawca może warunki handlowe zmieniać lub  uzupełniać. Niniejszym przepisem nie narusza się praw i obowiązków wynikających z okresu obowiązywania poprzedniej wersji warunków.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej kupujący mogą uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Za pomocą interfejsu użytkownika nabywca może dokonywać zamawiania towarów (zwanego dalej "kontem użytkownika"). Kupujący może również zamówić towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

2.2. Rejestrując się na stronie i zamawiając towar, kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich danych. Na koncie użytkownika kupującego użytkownik jest zobowiązany aktualizować dane po każdej zmianie. Dane dostarczone przez kupującego na koncie użytkownika i przy składaniu zamówienia są uważane przez sprzedawcę za poprawne.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika (adres e-mail) i hasło. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do dostępu do konta użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że ​​sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie tego obowiązku przez kupującego i ewentualnego nadużycia wynikającego z naruszenia.

2.4. Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika stronom trzecim.

2.5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności ze względu niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedającego, ewentualnie niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

3.1. Zgodnie z art. 1732 (2) Kodeksu cywilnego każda prezentacja towarów umieszczona w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna na te towary.

3.1. Interfejs internetowy sklepu zawiera listę towarów oferowanych do sprzedaży przez sprzedającego, w tym ceny poszczególnych oferowanych towarów. Ceny oferowanych towarów są podane wraz z podatkiem VAT. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna na indywidualnie negocjowanych warunkach.

3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje na temat kosztów pakowania i dostarczania towarów.

3.3. Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

- zamówionym towarze (zamówiony towar "włożył" kupujący do elektronicznego koszyka zakupów interfejsu internetowego sklepu),

- sposób zapłaty ceny zakupu towaru, dane o wymaganym sposobie transportu zamówionego towaru

- informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (łącznie zwanych tylko jako "Zamówienie").

3.4. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedającego kupujący może sprawdzić i zmodyfikować dane, które kupujący umieścił w zamówieniu, również w odniesieniu do zdolności kupującego do identyfikowania i korygowania błędów, które wystąpiły przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Zamówienie zostanie wysłane przez kupującego do sprzedawcy, zaznaczając pole "Akceptuję warunki" i klikając przycisk "Zakończ zamówienie". Dane podane w zamówieniu są przez sprzedawcę uważane za prawidłowe. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca potwierdzi otrzymanie potwierdzenia odbioru pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej "adresem elektronicznym nabywcy").

3.5. Sprzedający ma zawsze prawo poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie), w zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, cena zakupu, szacunkowe koszty transportu).

3.6. Sprzedawca jest uprawniony do anulowania lub zmiany zamówienia. W obu przypadkach kupujący będzie kontaktowany telefonicznie lub e-mailem. W przypadku zmiany zamówienia zamówienie nie zostanie zrealizowane bez zgody nabywcy wyrażonej telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3.7. Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym powstaje w wyniku wystawienia faktury (dokumentu podatkowego) i realizacją zamówienia, o której sprzedawca informuje kupującego pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego.

3.8. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności z osobami, które wcześniej znacząco naruszyły umowę sprzedaży (w tym warunki handlowe).

3.9. Kupujący zgadza się z korzystaniem z środków komunikacji na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy użyciu środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia z Internetem, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam kupujący.

4. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Kupujący może zapłacić kupującemu za towar i ewentualne wszelkie koszty związane z dostawą towaru na podstawie umowy kupna w następujący sposób:

(a) w gotówce w niektórym z oddziałów wymienionych na stronie internetowej sprzedającego;

b) w gotówce w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;

c) przekazem bezgotówkowym w walucie czeskiej na rachunek sprzedającego w Československá obchodní banka, as, numer konta: CZ78 0300 0000 0002 7064 9539, zwany dalej "Rachunkiem Sprzedawcy");

d) przekazem bezgotówkowym w walucie polskiej na rachunek Sprzedawcy prowadzony w  BGŽ BNP Paribas S.A, numer konta: PL34 1600 1462 1836 6314 5000 0001 zwany dalej "Rachunkiem Sprzedawcy");

e) d) przekazem bezgotówkowym w euro n a konto sprzedającego prowadzonego przez Československá obchodní banka, a. s., numer konta: SK19 7500 0000 0040 2171 1272, zwany dalej "Rachunkiem Sprzedawcy");

 4.2. Wraz z ceną zakupu, kupujący jest również zobowiązany do zapłaty sprzedawcy kosztów pakowania i dostarczania towarów. O ile nie określono inaczej, ceną zakupu rozumieją się i koszty związane z dostawą towarów.

4.3. W przypadku płatności gotówką lub gotówką za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowych cena zakupu jest płatna w ciągu 10 dni od daty utworzenia zamówienia.

4.4. W przypadku płatności bezgotówkowej, kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej jest zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny spełnione w momencie zapisu odpowiedniej kwoty na konto sprzedającego.

4.5. Jeśli jest to zwyczajowe w obrocie handlowym lub jeśli jest to określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne, sprzedający wystawi dokument podatkowy - fakturę dla kupującego z tytułu płatności dokonanych w ramach umowy kupna. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z § 1837 Kodeksem cywilnym, z późniejszymi zmianami (dalej tylko „Kodeks Cywilny”), a nie można, między innym, odstąpić od umowy na dostawę towarów skorygowanej zgodnie z życzeniem kupującego, jak również na towar podlegający szybkiemu pogorszeniu, zużywaniu lub zestarzaniu, od umowy kupna na dostawę nagrań audio i wideo i programów komputerowych, jeżeli konsument uszkodził ich oryginalne opakowanie, oraz umowy zakupu na dostawę gazet, czasopism i magazynów.

5.2. Jeśli nie chodzi o sprawę na podstawie art. 5, czyi inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy, kupujący zgodnie z ustanowieniem § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego, ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru. Odstąpienie od umowy kupna muszą być sprzedawcy zgłoszone w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania towaru i to na adres oddziału sprzedawcy lub na adres e-mail sprzedającego JGS NOVA, sp. z.o.o., Na louži 939/5, 101 00 Praha 10, Republika Czeska.

Formularz odstąpienia od umowy kupna można znaleźć na końcu niniejszych warunków handlowych.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z artykułem 5.2 Warunków handlowych, Umowa kupna jest z góry zniesiona. Towar musi zostać wysłany do sprzedawcy w ciągu 14 dni od wysłania odstąpienia od umowy kupna do sprzedawcy. Towar musi zostać zwrócony do sprzedawcy w stanie nieuszkodzonym, niezużytym i kompletnym.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie Artykułu 5.2 Warunków, Sprzedawca zwróci środki pieniężne otrzymane od Kupującego w ciągu 14 (czternastu) dni od odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Sprzedający jest również uprawniony do obowiązku zwrotu świadczenia kupującego po zwrocie towaru kupującym lub w inny sposób, pod warunkiem, że kupujący wyrazi na to zgodę bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez kupującego. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków pieniężnych kupującemu wcześniej niż od kupującego towar otrzyma.

5.5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli towar zwrócony przez kupującego jest uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, sprzedawca jest uprawniony do roszczenia wobec kupującego o odszkodowanie w ten sposób zaistniałe. Sprzedający ma prawo roszczenie do kupującego z zaistniałe szkody  jednostronnie zaliczyć na poczet  ceny zakupu do zwroty.

5.6. Do czasu otrzymaniu towaru przez kupującego, sprzedawca ma prawo w każdej chwili odstąpić od umowy kupna. W takim przypadku sprzedawca zwraca kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, bezgotówkowo na rachunek wskazany przez kupującego.

5.7. Jeśli jest razem z towarem kupujący otrzymuje prezent, jest umowa podarunku pomiędzy sprzedającym i kupującym zawarta z warunkiem rozwiązującym, że jeśli dojdzie do odstąpienie od umowy kupna, kupujący traci prezent dotyczących takiej skuteczności, a kupujący jest zobowiązany wraz z towarem również wrócić sprzedawcy podarowany prezent.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

6.1. Sposób dostawy towaru określa sprzedawca, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Jeśli środek transportu zostanie uzgodniony przez kupującego, kupujący ponosi ryzyko i dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

6.2. Jeżeli sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar w miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, zgodnie z umową kupna, kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w momencie dostawy. Jeżeli kupujący nie przyjmie towar przy dostawie, sprzedawca ma prawo do żądania opłaty za przechowanie w wysokości 300 CZK (słownie: trzysta koron czeskich) i jest również uprawniony do odstąpienia od umowy kupna.

6.3. Jeżeli, z uwagi na powody kupującego, konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż było wskazane w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do zapłaty odpowiednich kosztów związanych z powtórną dostawą towaru, ewentualnie z kosztami związanymi z inną metodą dostawy.

6.4. Po odebraniu towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru oraz, w przypadku jakichkolwiek wad, do powiadomienia przewoźnika bez zbędnej zwłoki. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieautoryzowane wejście do przesyłki, Kupujący nie jest zobowiązany odebrać przesyłki od przewoźnika. Podpisując protokół przekazania przewoźnika, kupujący potwierdza, że ​​wysyłka towaru spełnia wszystkie warunki i należności i ewentualne późniejsze roszczenia dotyczące naruszenia opakowania przesyłek  nie można liczyć.

6.5. Dalsze prawa i obowiązki innych stron związane z przewozem towarów mogą zmienić warunki dostawy sprzedającego.

7. PRAWA Z NENALEŻYTEGO WYKONANIA

7.1. Prawa i obowiązki stron w zakresie nienależytego wykonania podlegają pod odpowiednie ogólne obowiązujące prawodawstwo (w szczególności postanowieniami § 1914-1925, § 2099-2117 i § 2161-2174 § Kodeksu cywilnego).

7.2. Sprzedający odpowiada przed kupującym za to, że towar jest wolny od wad. W szczególności sprzedawca odpowiada kupującemu, że w momencie odbioru towarów przez nabywcę:

7.2.1. towar ma cechy, które zostały wynegocjowane przez strony, a jeśli niebyło negocjacji, ma właściwości, które zostały opisane przez sprzedawcę lub producenta albo które nabywca oczekiwał ze względu na rodzaj towaru oraz w oparciu o reklamy, które wykonywali.

7.2.2. towar jest odpowiedni do celów wskazanych przez sprzedającego lub do zwykłego używania towaru tego rodzaju,

7.2.3. Produkt odpowiada jakości lub wykonaniu umownej próbki lub szablonu, jeśli została określona jakość i wykonanie zakontraktowane przez próbkę lub szablon

7.2.4. towar jest w odpowiedniej ilości, miarę lub wadzę

7.2.5. towar jest zgodny z wymogami prawnymi.

7.3. Przepisy, o których mowa w Art. 7.2 warunków handlowych nie stosuje się do towarów sprzedawanych w niższej cenie z powodu wad, dzięki którym niska cena została wynegocjowana, na zużycie towaru spowodowane jego zwykłym użytkowaniem, u używanego towaru na wadę odpowiadającą miarę użytkowania lub zużycia towaru, które towar posiadał w momencie otrzymania przez nabywcę lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.

7.4. W przypadku wystąpienia wady w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, towar uważa się za wadliwy już przy odbiorze.

7.5. Prawa do nienależytego wykonania są zgłaszane przez kupującego na adres sprzedającego w dowolnym jego oddziale  lub w centrali sprzedawcy. Jeśli karta gwarancji określa innego przedsiębiorcę do naprawy, która jest zlokalizowana w miejscu sprzedającego lub w miejscu bliższym kupującego, kupujący korzysta z prawa do naprawy u przedsiębiorcy przeznaczonego do wykonywania napraw gwarancyjnych. Za moment terminu zgłoszenia wady uważa się moment, w którym sprzedawca otrzymał towar od kupującego do reklamacji.

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

8.1. Kupujący nabywa własność towaru płacąc pełną cenę zakupu towaru.

8.2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i inne elementy wchodzące w skład interfejsu internetowego sklepu (w tym zdjęcia oferowanych towarów) są chronione prawem autorskim. Kupujący zobowiązuje się nie podejmowania żadnych działań, które mogłyby go lub umożliwili stronom trzecim bezprawnie ingerowanie lub użyczenie oprogramowania lub innych treści interfejsu  internetowego sklepu.

8.3. Kupujący nie jest upoważniony do korzystania z mechanizmów, oprogramowania lub innych procedur, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie interfejsu internetowego sklepu podczas korzystania z interfejsu internetowego sklepu. Interfejs Internetowy sklepu może być wykorzystywany wyłącznie w zakresie, w jakim nie odbywa się kosztem praw innych klientów sprzedawcy i jest zgodny z jego przeznaczeniem.

8.4. Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do kupującego w rozumieniu § 1826 (1) e) Kodeksu cywilnego.

8.5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy wynikające z ataków stron trzecich na witrynę lub korzystania z witryny internetowej wbrew ich nazwie.

8.6. Sprzedawca jest upoważniony do sprzedaży towaru na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrolę nad działalnością gospodarczą przeprowadza w zakresie jej kompetencji właściwy Urząd ds. działalności gospodarczej. Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych realizuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa sprawuje między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Dz.U., w sprawie ochrony konsumentów, z późniejszymi zmianami.

8.7. Kupujący niniejszym ponosi ryzyko zmiany okoliczności zgodnie z § 1765 odstęp. 2 Kodeksu cywilnego.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PZESYŁANIE INFORMACI HANDLOWYCH

9.1. Ochrona danych osobowych kupującego, jakim jest osoba fizyczna, zapewnia ustawa nr 101/2000 Sb., O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

9.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu i inne dane dostarczone przez kupującego sprzedawcy (łącznie zwane "danymi osobowymi").

9.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji praw i obowiązków Umowy Sprzedaży oraz w celu przesyłania informacji i informacji handlowych do Sprzedawcy.

9.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany swoje dane osobowe (w przypadku rejestracji na koncie użytkownika przy zamawianiu z interfejsu internetowego sklepu) podawać poprawnie i zgodnie z prawdą i bez zbędnej zwłoki powiadamiać sprzedawcę o zmianie jego danych osobowych.

9.5. Przetwarzając danych osobowych kupującego, sprzedawca może upoważnić stronę trzecią jako przetwórcę. Oprócz osób przewożących towary, dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim przez sprzedawcę bez uprzedniej zgody kupującego.

9.6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub wydrukowany w sposób niezautomatyzowany.

9.7. Kupujący potwierdza, że ​​podane dane osobowe są dokładne i że został poinformowany, że dobrowolnie podaje dane osobowe. Kupujący oświadcza, że ​​został poinformowany, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana przez Kupującego w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

9.8. W przypadku, gdy nabywca myślał, że sprzedawca lub przetwarzający (art. 9.5) wykonuje przetwarzanie jego danych osobowych, które jest niezgodne z ochroną życia prywatnego i osobistego Kupującego lub niezgodne z prawem, zwłaszcza wtedy, gdy dane osobowe są nieprawdziwe w odniesieniu w celu ich przetworzenia mogą:

§ zwrócić się do sprzedawcy lub przetwórcy o wyjaśnienie,

§ zażądać od sprzedawcy lub przetwórcy usunięcia w ten sposób powstałego stanu. W szczególności może iść o blokowanie, wykonanie naprawy, uzupełnienia lub usunięcia danych  osobowych. Jeżeli wniosek kupującego, o którym mowa w poprzednim zdaniu, zostanie uznany za uzasadniony, sprzedawca lub przetwórca niezwłocznie usunie wadliwy stan. Jeśli sprzedawca lub przetwórca nie zastosuje się do żądania, kupujący ma prawo bezpośrednio skontaktować się z organem ochrony danych. Niniejsze postanowienie nie narusza prawa kupującego do bezpośredniego kontaktu z Biurem Ochrony Danych Osobowych z jego skargą.

9.9. Jeśli kupujący prosi o informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do przekazania tych informacji. Sprzedawca ma prawo do udzielenia informacji na podstawie poprzedniego zdania w celu żądania uzasadnionej rekompensaty nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do dostarczenia informacji.

9.10. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością sprzedającego na adres elektroniczny kupującego, a także zgadza się do przesłania zawiadomienia o sprzedaży na adres elektroniczny kupującego.

10. WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES

10.1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub handlem sprzedającego na adres elektroniczny kupującego, wiadomości SMS na numer telefonu kupującego i zgadza się przesłać ogłoszenia dotyczące sprzedaży na adres elektroniczny kupującego.

10.2. Kupujący zgadza się na przechowywanie tak zwanych plików cookies na swoim komputerze. Jeżeli zakup na stronie internetowej jest możliwy i zobowiązania sprzedawcy wynikające z umowy kupna są spełnione bez przechowywania tak zwanych plików cookies na komputerze nabywcy, kupujący może w każdej chwili wycofać zgodę na podstawie poprzedniego zdania.

11. DOSTAWA

11.1. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z umową zakupu musi zostać dostarczona do drugiej Stronie w formie pisemnej, pocztą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych (wybrane przez nadawcę). Kupującemu jest dostarczana na adres e-mail podany na jego koncie użytkownika.

11.2. Wiadomość jest otrzymana:

§ w przypadku dostarczenia przez e-mail, w momencie  jej otrzymania na serwer poczty przychodzącej; integralność wiadomości wysyłanych przez e-mail może być zabezpieczona certyfikatem,

§ w przypadku dostawy osobistej lub za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych poprzez również odbiorem przesyłki przez adresata,

§ W przypadku dostawy osobistej lub za pośrednictwem usług pocztowych również odmową odbioru przesyłki, jeżeli adresat odmówi (lub osoba upoważniona do odbioru przesyłki za niego) odbiór przesyłki.

§ W przypadku dostawy za pośrednictwem usług pocztowych po upływie dziesięciu (10) dni od ułożenia przesyłki i wezwania adresata do odbioru przesyłki, jeśli dojdzie do ułożenia przesyłki przez wykonawcę usług pocztowych, i to nawet w przypadku, jeśli adresat o ułożeniu nie dowiedział się.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie działalności gospodarczej i działalność sprzedawcy nie jest przedmiotem jakichkolwiek innych pozwoleń. Kontrola działalność gospodarczej  jest przeprowadzana w zakresie jego kompetencji przez właściwy Urząd ds. działalności gospodarczej.

12.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków jest nieważne lub nieskuteczne, albo takim staje się , zamiast nieważnego postanowienia wprowadzi się ustanowienie, którego znaczenie jest ustanowieniu najbliższe. Nieważność lub nieskuteczność jednego ustanowienia nie narusza ważności pozostałych ustanowień.

12.3. Jeżeli związek z umową kupna obejmuje międzynarodowy (zagraniczny) element, wówczas Strony zgadzają się, że związek jest regulowany prawem czeskim. Nie ma to wpływu na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

12.3. Umowa kupna, w tym Warunki handlowe, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w

postaci elektronicznej i jest dostępna za pośrednictwem interfejsu internetowego sklepu.

12.4. Dane kontaktowe sprzedającego (adres jest zgodny adres dostawcy):

JGS NOVA, sp. z o.o.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pełna (Desktop) wersja