Reklamacje

 
 
 

Infolinia: +421 917 961 386 (Pon - Pt 7:00 - 16:00)

 
 
Przebój dnia
15.02.2020Do końca zostaje jeszcze
 
 
Reklamné okno
 
 
 
Wprowadzenie > Reklamacje
 
Ważne informacje
 
 

Reklamacje

Regulamin reklamacji spółki afg.sk, sp. z o. o. dotyczący umów zawieranych na odległość.

1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin reklamacji określa warunki odpowiedzialności za wady nabytego towaru oraz ich wykrycia przez kupującego w brzmieniu ustawy nr 40/1964 kodeksu cywilnego Republiki Słowackiej w obecnym brzmieniu oraz ustawy nr 250/2007 Dz. U. Republiki Słowackiej o ochronie konsumenta w obecnym brzmieniu w sklepie internetowym http://www.afg-obrona.pl/ (dalej sprzedajacy).
 • Regulamin reklamacji jest częścią regulaminu sprzedaży. Zaznaczeniem pola przed wysłaniem zamówienia kupujący potwierdza zapoznanie się i wyrażenie zgody na wszystkie postanowienia regulaminu sprzedaży.


2. Kontrola towaru przy doręczeniu

 • Kupujący zobowiązany jest bezzwłocznie skontrolować kompletność oraz stan towaru. Dodatkowe reklamacje dotyczące ilości lub rodzaju towaru nie będą brane pod uwagę.
 • W przypadku doręczenia przez pocztę bądź kuriera niekompletnej przesyłki, należy natychmiast poinformować dostawcę i skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +421 1917961386 lub drogą mailową na adres reklamacie@afg.sk.


3. Okres i warunki gwarancji

 • Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie otrzymania towaru przez kupującego i trwa 24 miesiące. Okres gwarancji wydłuża się o czas, przez który produkt znajdował się w naprawie, a to na podstawie załączonych dokumentów o wcześniejszej naprawie (reklamacji).
 • Wykryta wada powinna zostać zgłoszona sprzedawcy, a żądania wynikające z jej wykrycia powinny być wypełnione przed końcem okresu gwarancji. W momencie upłynięcia okresu gwarancji zanika prawo do uznania reklamacji.
 • Aby ewentualna naprawa gwarancyjna mogła dojść do skutku, klient zobowiązany jest do zachowania karty gwarancyjnej od producenta lub oficialnego dystrybutora, o ile taka została dołączona do towaru. Jeżeli karta gwarancyjna nie została dołączona do produktu, rolę jej pełni faktura wysłana do klienta razem z produktem.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z użytkowania sprzętu, z użycia siły, spowodowanych przez niewłaściwe otwieranie i manipujację lub manipulowaniem przy mechanizmach urządzenia przez osoby trzecie.
 • Reklamacja nie zostanie uznana również w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy kupującego, uszkodzeń powstałych w wyniku nadmiernego lub niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, działania innych substancji (wody, chemikaliów itp.), lub uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednim użyciem siły.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru, o których kupujący został poinformowany w momencie zakupu, a mimo tego nie odstąpił od zamiaru kupna towaru. W przypadku towaru używanego, sprzedawca nie odpowiada za wady odpowiadające stopniowi zużycia, które towar miał w momencie kupna.
 • W przypadku towaru sprzedawanego w niższej cenie, gwarancja nie obejmuje wad, które obniżenie ceny spowodowały.


4. Przesyłanie towaru do reklamacji


W przypadku wykrycia wady, która uniemożliwia dalsze korzystanie z produktu, należy zgłosić reklamację naszej fimie. Przed wysłaniem reklamowanego produktu należy wypełnić formularz reklamacyjny:http://www.afg-obrona.pl/index.php?option=com_shop&Itemid=1040&page=shop.claim_form&lang=pl Po wysłaniu formularza należy niezwłocznie wysłać reklamowany produkt na adres:
afg.sk, s.r.o.
Javorová, Veľké Bielice 451/32
958 04 Partizánske
Słowacja

1. Postępowanie reklamacyjne rozpoczyna się z dniem doręczenia reklamowanego towaru sprzedawcy, a kończy się z dniem odesłania rozpatrzonej reklamacji kupującemu lub pisemnego poinformowania o przygotowaniu towaru do odbioru po naprawie.
2. Informacje o przebiegu rozpatrywania reklamacji można uzyskać od naszego pracownika pod numerem telefonu +420 1917961386 lub pisząc na adres e-mail reklamacie@afg.sk. Możliwe jest również sprawdzenie przebiegu reklamacji na stronie http://www.afg-obrona.pl/.ledzenie-przesy.ek/ 
3. Bezzwłocznie w dzień otrzymania formularza reklamacyjnego, w ciągu 24 godzin, wyślemy do Państwa potwierdzenie o przyjęciu reklamacji na adres e-mail podany w formularzu reklamacyjnym.
4. Nie odbieramy towaru wysłanego za pobraniem. Zalecamy wysyłanie towaru przesyłką bezpieczoną.


5. Uznanie i rozpatrywanie reklamacji w okresie gwarancji


1. Po przyjęciu reklamowanego towaru kupujący zostanie bezzwłocznie poinformowany drogą mailową o przyjęciu reklamacji, rozpoczęciu procesu reklamacyjnego orazo o sposobie rozpatrzenia reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji kupujący zostanie poinformowany drogą mailową, po czym otrzyma e-mail z protokołem rozpatrzenia reklamacji.
2. Postępowanie reklamacyjne rozpoczyna się z dniem spełnienia wszystkich następujących warunków:
       1. Dostarczenia reklamowanego towaru
       2. Dostarczenia wypełnionego protokołu reklamacyjnego
       3. Dostarczenia kopii dowodu zakupu
3. Sposób rozpatrzenia reklamacji zostanie wybrany przez sprzedającego bezzwłocznie; w niejednoznacznych przypadkach, zwłaszcza wymagających opinii rzeczoznawcy lub naprawy towaru najpóźniej do 30 dni od przyjęcia reklamacji. Po upłynięciu tego okresu klient ma prawo do odstąpienia od umowy lub wymiany towaru na nowy.
Reklamacja może zostać rozpatrzona pozytywnie następująco: naprawa, wymiana na nowy towar lub zwrot pieniędzy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji kupujący zostanie poinformowany w terminie do 30 dni drogą mailową oraz listem poleconym, a postępowanie reklamacyjne zostanie zakończone.Po upłynięciu tego terminu kupujący ma takie same prawa, jak w przypadku wystąpienia wady niemożliwej do usunięcia. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy.

Konsument może ubiegać się o alternatywne rozwiązania ich sporu wykorzystać platformę
rozstrzyganie sporów on-line. Organem właściwym do riešenieo linii sporu jest Youstice SK, as Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica, info@youstice.com. 

6. Usunięcie wady


W okresie gwarancyjnym serwisu sprzedawca zapewnia usunięcie wady za pośrednictwem autoryzowanego.

Sprzedawca zamiast usunięcia wady może wymienić niesprawny towar na sprawny, jeżeli nie sprawi to kupującemu poważnych problemów.

W przypadku starszych produktów, niedostępnych już na rynku, reklamacja zostanie rozpatrzona poprzez wydanie odpowiadającego towaru lub bonu w wysokości pierwotnej ceny produktu, w zależności od ustaleń z kupującym.

Przypadek żądania przez kupującego usunięcia wady uszkodzonego towaru nie będzie rozpatrywany jako reklamacja gwarancyjna, ale jako odpłatna naprawa niezwiązana z warunkami gwarancji. O kosztach naprawy kupujący zostanie z wyprzedzeniem poinformowany drogą mailową.

7. Postanowienia końcowe


Niniejszy regulamin reklamacji, jako część regulaminu sprzedaży, obowiązuje w formie widniejącej na stronie internetowej sprzedawcy w dniu złożenia przez kupującego elektronicznego zamówienia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pełna (Desktop) wersja