Warunki handlowe

 
 
 

Infolinia: +421 917 961 386 (Pon - Pt 7:00 - 16:00)

 
 
Przebój dnia
20.04.2020Do końca zostaje jeszcze
 
 
Reklamné okno
 
 
 
Wprowadzenie > Warunki handlowe
 
Ważne informacje
 
 

Warunki handlowe sklepu internetowego afg.sk, sp. z o.o.

Postanowienia ogólne
Warunki te dotyczą zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez firmę afg.sk, sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Javorová, Veľké Bielice 451/32, 958 04 Partizánske, Słowacja, REGON: 362 499 55 (dalej „Sprzedawca”), zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego www.afg-obrona.pl (dalej "System"). Warunki bliżej określają oraz precyzują prawa i obowiązki sprzedawcy oraz jego klientów (dalej „Kupujący”). 


1. Zamówienie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży

   1. Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego są uważane za wiążące. Przez złożenie zamówienia kupujący potwierdza, że zapoznał się warunkami handlowymi oraz procedurą reklamacji i zgadza się z nimi. Dane warunki handlowe będą dotyczyć wszystkich umów sprzedaży pomiędzy sprzedającym a kupującym, które są zawierane na odległość przez sklep internetowy oraz wszystkich stosunków z nich wynikających.

   2.   a) Zamówienie kupującego jest wiążącą propozycją zawarcia umowy kupna. Umowa kupna-sprzedaży zawarta jest w chwili wyrażenia przez sprzedającego zgody na propozycję umowy kupna kupującego, czyli w momencie potwierdzania zamówienia ze strony sprzedającego w postaci wiadomości e-mail "Potwierdzenie zamówienia", która zostanie wysłana na adres mailowy kupującego podany w zamówieniu. Brak odpowiedzi lub bezczynność ze strony sprzedawcy nie oznaczają automatycznej akceptacji i/lub potwierdzenia zamówienia. Od momentu zawarcia umowy kupna-sprzedaży między kupującym a sprzedającym powstają wzajemne prawa i obowiązki, określone w warunkach handlowych i umowie kupna-sprzedaży, będących integralną częścią niniejszej umowy.
         b) Strony zgadzają się i postanawiają, że umowa kupna-sprzedaży i wszystkie wynikające z niej stosunki będą regulowane przez prawo Republiki Słowackiej. Miejscem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest terytorium Republiki Słowackiej.

Postanowienia zawarte w tym punkcie nie odnoszą się do sprzedaży towaru spółki JGS NOVA sp. z o.o. z siedzibą w Republice Czeskiej, ponieważ sprzedaż towaru tejże spółki jest przedmiotem osobnej umowy, zawieranej pomiędzy JGS NOVA sp. z o.o. jako sprzedającym oraz dowolną osobą trzecią jako kupującym. W przypadku takiej umowy obowiązują przepisy ogólne Warunki JGS.

   3. Warunkiem ważności zamówienia elektronicznego jest podanie wszystkich danych i dopełnienie formalności określonych w formularzu rejestracyjnym oraz zatwierdzenie zawartości zamówienia.

   4. Miejscem dostawy jest adres podany przez kupującego w formularzu rejestracyjnym.

   5. Jeżeli w niniejszych warunkach handlowych nie określono inaczej, kupujący nabywa prawa własności towaru z chwilą uregulowania płatności za zakupy, w tym kosztów dostawy towaru (przesyłki), ponoszonych przez kupującego. W przypadku sprzedaży towarów za granicę (poza terytorium Republiki Słowackiej), kupujący nabywa prawa własności towaru w chwili, gdy sprzedawca wręczy towar na terytorium Republiki Słowackiej pierwszemu przewoźnikowi, w celu przekazania go kupującemu.

   5. Poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie wiążącego zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dot. Kupującego i kupowanych produktów (zob. Ochrona danych osobowych kupującego).

   6. Kupujący ma możliwość anulowania zamówienia w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, drogą mailową lub telefoniczną, doradzamy jednak przynajmniej dzień wcześniej. Doradzamy jednak przynajmniej dzień wcześniej. Po takiej rezygnacji z zamówienia, sprzedawca uważa je za anulowane. Podczas rezygnacji z zamówienia należy podać numer zamówienia, imię i nazwisko oraz e-mail lub telefon kontaktowy. W przypadku rezygnacji z zamówienia nie są pobierane żadne opłaty związane z anulowaniem zamówienia. Jeżeli kupujący wybrał jako metodę płatności "Płatność przelewem", sprzedawca wykona zwrot środków przelewem na rachunek kupującego w ciągu 14 dni. W innych przypadkach należy podać numer rachunku i nazwę banku, o ile nie zostanie to uzgodnione w inny sposób.

   7. Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia, jeżeli, z powodu wyczerpania zapasów lub niedostępności towaru, pomimo dołożenia wszelkich starań, których można od niego wymagać, nie jest w stanie dostarczyć kupującemu towaru w terminie określonym przez warunki handlowe lub w cenie podanej w sklepie internetowym, o ile nie zostanie uzgodnione, że kupujący zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania. O anulowaniu zamówienia kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem, w przypadku wpłaty ceny zakupu lub jej części, środki zostaną zwrócone na wskazane konto w ciągu 14 dni, o ile nie uzgodniono inaczej.

   8. Czas trwania oferty promocyjnej – wszystkie promocje ważne są do wyczerpania zapasów, o ile dla konkretnego produktu nie podano inaczej.

2. Ograniczenie w sprzedaży towaru

Sprzedaż towaru objęta ograniczeniami. 

Zgodnie z prawem obowiązującym na Słowacji sprzedaż niektórych towarów osobom niepełnoletnim (18 lat) jest ograniczona, z wyjątkiem przypadków wymienionych w § 8 ustęp 2 ustawy nr. 190/2003 z. z. o broni palnej i amunicji oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych dotychczasowych przepisów (dalej "ustawa"). 

Są to następujące grupy towarów:
•    broń i amunicja kategorii A (§ 4 ustawy),
•    broń i amunicja kategorii B (§ 5 ustawy), objęte obowiązkiem posiadanie pozwolenia i ewidencjonowania zgodnie z 3, 4 i 6 częścią ustawy, 
•    broń kategorii C (§ 6 ustawy), objęta obowiązkiem posiadania pozwolenia i ewidencjonowania zgodnie z 3, 4 i 6 częścią ustawy, 
•    broń kategorii D (§ 7 ustawy), objęta obowiązkiem posiadania pozwolenia i ewidencjonowania zgodnie z § 37 ustawy,
•    środki samoobrony (spreje obronne, pałki, kastety itp.) 

Zgodnie z § 2 ustęp 1 punkt a) ustawy jako broń rozumie się urządzenie przenośne, które strzela pociskami, jest skonstruowane lub może być zmodyfikowane tak, aby wystrzeliło pocisk i które działa na zasadzie uwolnienia energii przy wystrzale. Za broń uważa się również jej podstawowe części składowe, jej replikę czy kopię.

Aby zakupić wyżej wymienione towary w naszym sklepie internetowym należy przesłać czytelną kopię obu stron dowodu osobistego za pomocą:
•    e-mailu (na adres: info@afg.sk)

Bez spełnienia wyżej wymienionych wymagań zamówienie zawierające towar z którejkolwiek z podanych kategorii nie może zostać zrealizowane i zostanie automatycznie anulowane. Po skontaktowaniu się ze sprzedawcą możliwe jest zrealizowanie takiego zamówienia bez spornego towaru. Wszystkie podane dane osobowe są uważane za poufne i są przetwarzane zgodnie z procedurą wymienioną w zakładce "Ochrona danych osobowych" oraz zgodnie z wymogami prawa.

Przed ukończeniem i odesłaniem zamówienia klient zostaje pouczony o obowiązku podania poprawnych i prawdziwych danych. Poprzez podanie i potwierdzenie tych danych klient potwierdza, że został o powyższym poinformowany i że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości w podanych przez siebie danych.

3. Sprzedaż towarów za granicę

Czy znaleźli Państwo w naszym sklepie produkt, który chcą Państwo kupić, przebywając lub mieszkając poza granicami Republiki Słowackiej? Staramy się spełnić życzenia wszystkich naszych klientów, niezależnie od miejsca dostawy. W przypadku kupujących spoza Republiki Słowackiej, załatwiamy odbiór i płatność indywidualnie, w zależności od miejsca zamieszkania, wielkości i wagi zamówionego towaru.

W przypadku sprzedaży towarów za granicę (poza terytorium Republiki Słowackiej), kupujący zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych kraju, do którego ma zostać wysłany towar. Kupujący powinien z wyprzedzeniem sprawdzić, czy posiadanie, nabywanie i import towaru przez niego zamawianego nie jest w tym kraju ograniczone/zabronione oraz czy nie jest zabroniona sprzedaż danego towaru przez internet (zakaz zawierania umów na odległość).

Kupujący zainteresowany dostawą towaru za granicę (poza terytorium Republiki Słowackiej) potwierdza spełnienie wyżej wymienionego obowiązku i brak przeciwwskazań do wysłania zamówionego towaru zgodnie z powyższymi ustaleniami poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
Kupujący zainteresowany dostawą towaru za granicę (poza terytorium Republiki Słowackiej) jest w pełni świadomy wszystkich konsekwencji prawnych wynikających z podania fałszywych informacji w związku do spełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszego punku regulaminu, za które ponosi całkowitą odpowiedzialność.

4. Sposoby płatności

• Przelew na konto sprzedającego w banku BGŽ BNP Paribas S.A
• Kartą płatniczą (Visa, Maestro, MasterCard, Diners Club)
• Odbiór osobisty

5. Wysyłka i warunki dostawy

Ważną kwestią dla kupujących z zagranicy są koszty transportu. Kwota ta jest ustalana indywidualnie w zależności od całkowitej wartości zamówienia, rozmiaru, wagi i adresu dostawy. Cenę dostawy ustalamy oczywiście jeszcze przed złożeniem zamówienia.
Jeśli akceptują Państwo warunki dostawy, można przejść do realizacji transakcji. Towary wysyłane są za granicę przez firmę kurierską Geis.

6. Warunki dostawy, czas wysyłki i opłaty

1. Sprzedający ma obowiązek realizacji zamówienia i dostarczenia towaru kupującemu w ciągu 30 dni. Jeżeli opis zamawianego produktu nie podaje inaczej, wszystkie dostępne towary wysyłane są w ciągu 7 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia. W przypadku, że zamówiony towar nie jest produkowany albo sprzedawca nie posiada możliwości operacyjnych zapewnić ten towar czy też zapewnienie towaru obciążone byłoby nieadekwatnymi kosztami, sprzedawca nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia kupującego, o czym poinformuje go w terminie do 3 dni.
2. Każdy kupujący jest powiadomiony o wysyłce towaru przez e-mail. Status zamówienia można sprawdzić po zalogowaniu się do systemu. O zmianach statusu zamówienia kupujący jest poinformowany e-mailem.
3. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy .....na adres wskazany przez kupującego w zamówieniu. W przypadku, że kupujący jako formę dostawy nie wybrał opcji "Odbiór osobisty”, towar zostanie na życzenie kupującego dostarczony pod adres podany w zamówieniu. W celu realizacji dostawy, kupujący upoważnia sprzedawcę do dostarczenia towaru za pośrednictwem firmy spedycyjnej.
4. Dostawa towaru na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw przebiega na podstawie uprzedniego uzgodnienia i pisemnej akceptacji kosztów dostawy i ew. Dalszych warunków dotyczących kupującego a sprzedającego.
5. W uzasadnionych przypadkach (np. jeśli towar ma być przeznaczony na prezent albo jeśli potrzebne jest jego dostarczenie przed wyjazdem na urlop) kupujący może zwrócić się z prośbą o realizację zamówienia w trybie przyspieszonym, ew. uzupełnić złożone zamówienie przez telefon. Towar zostanie przesłany paczką przez kuriera Geis z dostawą w ciągu 24 godzin (następnego dnia roboczego).
6. Jeżeli część zamówionych produktów nie jest aktualnie dostępna lub jeśli niektóre produkty muszą zostać wyprodukowane na zamówienie, całe zamówienie kupującego będzie zawieszone, zaś kupujący zostanie powiadomiony o przybliżonym terminie realizacji zamówienia. Kupujący na podstawie tych informacji może poprosić o wysłanie tej części towaru, która jest dostępna, w terminie wyznaczonym przez warunki handlowe, zaś reszta towaru zostanie wysłana jak najszybciej po uzupełnieniu braków. W tym przypadku kupujący opłaca dostawę obu przesyłek.
7. Zamówiony towar zostanie dostarczony przez kuriera. Do każdej przesyłki jest dołączona karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi. Faktura wysyłana jest na wskazany adres e-mail. Produkty wielkogabarytowe lub produkty o masie powyżej 30 kg będą dostarczane w sposób uzgodniony z kupującym telefonicznie.
8. Firma afg.sk, sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru spowodowane przez przewoźnika, opóźnienie dostawy ze strony producenta itp.

9. Kupujący jest zobowiązany skontrolować stan przesyłki, czym rozumie się stan towaru oraz jego opakowanie, natychmiast po jej doręczeniu w obecności osoby dostarczającej. W przypadku wykrycia wady osoba dostarczająca przesyłkę będąca przedstawicielem firmy kurierskiej powinna umożliwić sporządzenie raportu na temat uszkodzenia, a następnie osobiście go zatwierdzić. Na podstawie tak sporządzonego dokumentu kupujący może następnie odmówić przyjęcia towaru, lub też przyjąć wadliwy towar i dokonać reklamacji u sprzedającego. W przypadku odmowy przyjęcia wadliwego towaru wszystkie dodatkowe koszty związane z odesłaniem przesyłki do nadawcy ponosi sprzedający. 

8. Warunki i sposoby płatności (koszty wysyłki)

Na zamówiony towar (po potwierdzeniu zamówienia) zostanie przez nasz sklep internetowy wygenerowana faktura VAT z naliczonym VAT w wysokości 20% od firmy afg.sk, sp. z o.o.
afg.sk, sp. z o.o oferuje kilka sposobów płatności. Zamówione produkty zostaną dostarczone przez kuriera DPD. Staramy się, aby cena przesyłki była dla Państwa jak najkorzystniejsza. Opłata za przesyłkę jest uzależniona od wartości zamówienia i sposobu płatności. Więcej informacji o sposobach płatności znajdą Państwo w zakładce „Informacje/Cennik dostawy”.

9. Niedostarczone przesyłki

1. Jeśli przesyłka wróci do sprzedawcy jako niedostarczona bez winy po stronie nadawcy (poczta nie zlokalizowała odbiorcy , nie powiadomiła o próbie doręczenia, kupujący nie odebrał przesyłki przypadkowo lub celowo, itd.), wyślemy do kupującego wiadomość e-mail z prośbą o wyjaśnienie sprawy i uzgodnienie dalszego postępowania. Oczekujemy na odpowiedź w terminie do 7 dni od wysłania wiadomości.
2. Jeśli kupujący poprosi o ponowne wysłanie przesyłki, jest zobowiązany do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę (tak jak przy pierwszej próbie dostawy).
3. Ponowne przesłanie przesyłki jest możliwe tylko przy płatności z góry.
4. Jeżeli kupujący nie odpowie na naszą wiadomość w przewidzianym terminie, zamówienie zostanie anulowane. Kupujący zostanie powiadomiony o anulowaniu zamówienia. W tym przypadku następny zakup jest możliwy tylko po uiszczeniu płatności z góry (przelewem). Jeśli płatność przebiegnie prawidłowo, ograniczenie sposobu dokonywania płatności za następne zamówienia zostanie anulowane.
5. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z regulaminem sklepu internetowego afg.sk, sp. z o.o . oraz przepisami prawnymi Republiki Słowackiej.

10. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, zgodnie w postanowieniami art. 12 ustawy nr 108/2000 Dz.U., ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 7 dni roboczych, bez podania przyczyny. W związku z tym, że w przypadku anulowania umowy, traci ona swoją ważność, sprzedawca zwraca kupującemu (albo kupujący sprzedawcy) wszelkie poniesione przez drugą stronę koszty.
2. Kupujący ma prawo po otrzymaniu towaru rozpakować go i wypróbować w sposób, w jaki zwykle jest to czynione w sklepie stacjonarnym, w zakresie umożliwiającym stwierdzenie charakteru, cech i sprawności produktu. Postanowienia nie dotyczą jednak osób prawnych i osób prowadzących działalność gospodarczą
3. Jeżeli kupujący zdecyduje się odstąpić od umowy w terminie, o którym mowa w art.1, powinien spełnić następujące warunki:

• Skontaktować się ze sprzedawcą, poinformować go pisemnie o chęci odstąpienia od umowy, wysyłając e-mail albo list (patrz Dane kontaktowe), albo w innym sposób, nie wzbudzający wątpliwości, że doszło do odstąpienia od umowy. W korespondencji należy podać numer zamówienia, imię i nazwisko, datę zakupu i numer rachunku, na który zwrócone zostaną pieniądze.
Jeżeli kupujący otrzymał towar i potwierdził jego przyjęcie, należy na własny koszt wysłać towar na nasz adres podany w zakładce „Dane kontaktowe”. Należy zachować dbałość o dobry stan towaru. Produkty proszę przesyłać:
- o ile to możliwe, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu,
- nieużywany, 
- nieuszkodzony,
- kompletny (w łącznie z akcesoriami i ulotkami dołączonymi do opakowania),
- razem z dowodem zakupu,
- z zachowaniem dbałości o dobry stan towaru.
Jeżeli zostały spełnione wszystkie powyższe warunki zwrotu, pieniądze za towar zwrócimy przelewem na konto w terminie do 15 dni, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy. Towar prosimy wysyłać jako przesyłkę ubezpieczoną i poleconą, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty w drodze do nas. Przesyłki za pobraniem nie akceptujemy.
Jeśli kupujący odstąpi od umowy i sprzedającemu dostarcza towar, który jest używany, uszkodzony lub niekompletny, zwraca sprzedający kupującemu już zapłaconą cenę towaru, podaną w wiążącym przyjęciu zlecenia lub jej część obniżoną zgodnie z ust. § 457 Kodeksu Cywilnego o wartość jego zużycia, stanowiącą 10% całkowitej ceny towaru za każdy dzień użytkowania towaru i o cenę napraw oraz doprowadzania towaru do stanu oryginalnego w ustawowym terminie do 15 dni. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków niestety nie możemy przyjąć anulowania zamówienia i towar zostanie zwrócony na koszt kupującego.

11. Ochrona danych osobowych kupującego

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest rejestracja danych osobowych. Strony zgadzają się, że kupujący, w przypadku gdy że chodzi o osobę fizyczną, ma obowiązek podać sprzedawcy swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, w tym kod pocztowy, numer PESEL, nr telefonu i adres e-mail, numer dowodu osobistego (w przypadku zakupu broni z ograniczeniami). Strony zgadzają się, że kupujący, jeżeli jest osobą prawną, jest zobowiązany do podania sprzedawcy nazwy firmy, adresu siedziby z kodem pocztowym , numeru REGON, numeru telefonu i adresu e-mail.
2. Udostępnianie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jest dobrowolne, ale w przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli spełnić Państwa wymagań i umożliwić Państwu zakupów w naszym sklepie internetowym.
3. afg.sk, sp. z o.o. szanując prywatność kupujących, zobowiązuje się do przechowywania tylko danych osobowych przekazanych przez Państwa dobrowolnie, niezbędnych do zapewnienia najlepszej jakości obsługi (informacji, umożliwiające lub ułatwiające identyfikację każdej osoby, na przykład nazwisko, adres, e-mail, a także te informacji na temat osoby, potwierdzających uprawnienia do zakupu w naszej firmie produktów podlegających szczególnym warunkom sprzedaży).
4. W wyjątkowych przypadkach, nasza firma może poprosić o podanie informacji osobowych wybiegających poza standardowy zakres(na przykład, jeśli będzie to wymagane przez ustawę), ale wyłącznie w celu świadczenia wysokiej jakości usług oraz pod warunkiem, że wcześniej zostaną Państwo powiadomieni o tym fakcie. Udzielenie dodatkowych informacji zależy wyłącznie od Państwa.
5. Dane osobowe, będące częścią zamówienia i podane podczas rejestracji kupującego, są przez nas traktowane jako poufne i są chronione przed nadużyciem. O ile umożliwienie zakupów wymaga kolejnych dokumentów (np. kopii dowodu osobistego), wszystkie dodatkowe dokumenty są traktowane i przetwarzane zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi. Dane te przechowywane są w zabezpieczonej bazie danych na naszym serwerze, dlatego nie trzeba podawać ich ponownie przy każdej następnej wizycie. Dane te są również niezbędne dla naszego systemu księgowo-rozliczeniowego. Państwa dane i inne ustawienia można edytować w dowolnym momencie za pośrednictwem e-maila lub bezpośrednio w trybie on-line, po zalogowaniu się do systemu. W przypadku, kiedy chcą Państwo usunąć konto, prosimy o kontakt mailowy. Konto zostanie dezaktywowane.
6. Poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.afg.sk, kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzany danych osobowych przez czas nieokreślony w myśl ustawy nr 428/2002 Dz.U. o ochronie danych osobowych w systemach komputerowych. Kupujący może tę w dowolnym momencie odwołać wyrażenie zgody formą pisemną (e-mail, faks, list). Nasza firma gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe w celach handlowych, usługowych i dla weryfikacji wieku kupującego.
7.  Po udostępnieniu danych osobowych w celu otrzymania produktów (wyraźnie oznaczonych w naszej ofercie) dla osoby niepełnoletniej, mimo, że takie produkty mogą być kupowane i użytkowane wyłącznie przez osoby w wieku powyżej 18 roku życia, osoba udostępniająca te dane bierze na siebie odpowiedzialność prawną.

8. afg.sk, sp. z o.o. zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie w celu kontaktu z kupującym, realizacji zamówienia i nieustannego udoskonalania świadczonych usług.
9. afg.sk, sp. z o. o. zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego osobom trzecim, jeżeli nie będzie uzgodnione inaczej przez zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
10. afg.sk, sp. z o.o. może sporadycznie wykorzystywać dane osobowe w całości lub części, wyłącznie do celu analizy statystycznej i tworzenia raportów, pod warunkiem, że nie będzie można z nich uzyskać żadnych danych służących do identyfikacji konkretnej osoby.
11. afg.sk, sp. z o.o ma obowiązek ujawnić Państwa dane osobowe tylko organizacjom, z którymi musi współpracować podczas realizacji zamówienia. Są to banki (których klienci mogą u przekazywać płatność za pośrednictwem usługi internet banking) i firmy, które zapewniają dostawę towaru do Państwa na podstawie zamówienia. Firmy te są odpowiedzialne za ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej.
12. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne i nieobowiązkowe. afg.sk, sp. z o.o. będzie wykorzystywać, przetwarzać, przechowywać i usuwać dane osobowe zgodnie z odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi spółki, w szczególności zgodnie z ustawą nr 428/2002 Dz.U. o ochronie danych osobowych.
13. Zgodnie z art. 20, ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych, kupujący ma prawo (a) złożyć pisemne odwołanie zgody na przetwarzanie, ew. wykorzystywaniu danych osobowych, również w kontakcie telefonicznym, pocztowym, elektronicznym i przez faks.
14. afg.sk, sp. z o. o. skontaktuje się z Państwem tylko w przypadku podania numeru telefonu, faksu albo adresu e-mail. Jeżeli nie będą Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji o naszych produktach, prosimy o kontakt z naszym sklepie w wybrany sposób.
15.  Jeśli udostępnią nam Państwo swoje dane osobowe, mogą Państwo zmienić je albo usunąć w dowolnym momencie, kontaktując się z nami telefonicznie, faksem albo przez e-mail.
16. afg.sk, sp. z o. o. przechowuje dane osobowe w bezpieczny sposób, są one chronione przed dostępem osób trzecich, a w szczególności przed ich ujawnieniem i nadużyciem w sposób określony w regulaminach naszej firmy.
17. Jeśli chcą Państwo zaktualizować swoje dane lub uzyskać więcej informacji na temat kompleksowej ochrony danych osobowych w naszej firmie, należy skontaktować się z nami w wybrany sposób.
18. afg.sk,sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do aktualizacji informacji zamieszczonych na tej stronie, związanych z ochroną danych osobowych, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

12. Zasady reklamacji w sklepie internetowym afg.sk, sp. z o.o.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego wszystkie towary objęte są dwuletnią gwarancją. Gwarancja nie obejmuje wad lub uszkodzeń produktu spowodowanych przez jego niewłaściwe użytkowanie produktu i z winy kupującego. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem odbioru produktu przez kupującego. Podczas reklamacji kupujący przedstawia dowód zakupu, potwierdzenie, że towar został zakupiony w tym sklepie. Jeżeli wada może zostać usunięta, kupujący ma prawo do bezpłatnej i niezwłocznej naprawy. Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wady. Sprzedawca może zamiast usuwania wady wymienić przedmiot na nowy. W pozostałych przypadkach sprzedawcę obowiązują w kwestii odpowiedzialności za wady produktu ogólne przepisy danego kraju.

13. Postanowienia końcowe

Niniejsze warunki handlowe obowiązują w brzmieniu, które znajduje się na stronie internetowej sprzedającego w dniu złożenia przez kupującego zamówienia. Złożeniem zamówienia elektronicznego kupujący akceptuje wszystkie postanowienia warunków handlowych, obowiązującą w dniu złożenia zamówienia cenę towaru (oraz koszty przesyłki) podaną na stronie internetowej sklepu, jeżeli nie uzgodniono inaczej. Składając zamówienie (projekt umowy), kupujący zobowiązuje się do zakupu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pełna (Desktop) wersja